هام جدا:لهذه الأسباب تغير لون البحر للأخضر

 نفس حكاية العام اللي فات

علاش بحر الضاحية الجنوبية أخضر تفسير علمي بحت و الخلاصة مالتلوث تتكون هالطحلبة هذه و تغير من لون البحر و تتسبب في التصحر و في موت الكائنات اللي تعيش في البيئة الطبيعية متاعها


#سكر_الاوناس_على_بحر_الضاحية_الجنوبية #بحرنا_قتلوه_غدوة_نرجعوه 

le Lepidodinium chlorophorum. Il mesure environ 20 µm :

Cette micro-algue qui se cache derrière les eaux colorées vertes phénomène dit « d’eutrophisation ». Ce terme désigne l’un des problèmes majeurs affectant les zones aquatiques, continentales et côtières. On peut le décrire comme une réponse des écosystèmes à des apports externes de nutriments issus de rejets directs d’effluents domestiques (comme les eaux usées), agricoles (comme les engrais azotés et phosphorés) et industriels tanneries, textiles… .

Cette réaction des écosystèmes peut se traduire par l’augmentation de la biomasse phytoplanctonique ainsi que par l’intensification et la multiplication des efflorescences d’espèces phytoplanctoniques, toxiques ou nuisibles. Ces épisodes se produisent généralement au cours du printemps et de l’été, lorsque l’ensoleillement et la température de l’eau atteignent des niveaux favorables à la prolifération de ces organismes photosynthétiques.

Coloration verte et mortalités d’organismes marins

Les eaux vertes observées dernièrement à la plage de la banlieue sud sont plus précisément la conséquence de la prolifération de cette micro-algue, le Lepidodinium chlorophorum Bien qu il ne produise pas de toxines, il peut être considéré comme une espèce nuisible. En effet, les eaux colorées vertes ont été associées à des mortalités d’organismes marins – moules, huîtres, certains mollusques, crevettes, crabes……

Des eaux peut-être un peu trop visqueuses

Ces mortalités pourraient être en lien, comme évoqué plus haut, avec la production importante de particules exo-polymériques transparentes ; cela de deux manières : en diminuant les concentrations en oxygène à proximité du fond suite à la dégradation de la matière organique produite au cours de l’efflorescence ; en augmentant la viscosité de l’eau ce qui pourrait avoir un effet négatif sur le comportement de filtration et la croissance des bivalves. On pense notamment au colmatage des branchies qui pourrait altérer la respiration et l’assimilation de la nourriture chez ces organismes.

Un appel aux usagers du littoral

Ces phénomènes d’eaux colorées ne s’annoncent pas, ils sont parfois très fugaces et Des eaux peut-être un peu trop visqueuses.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال